فرایند اسمز معکوس در تصفیه آب خانگی

فرایند اسمز معکوس در تصفیه آب خانگی

فرض کنید دو ظرف، یکی حاوی آب نمک (۱) ودیگری حاوی آب خالص (۲) توسط یک لوله به یکدیگر متصل بوده وهر دو دارای ارتفاع مساوی از آب و در یک سطح قرار داشته باشند. جهت برقراری تعادل در غلظت یونهای سدیم و کلراید از ظرف آب نمک، یونهای نمک به صورت نفوذ مولکولی به ظرف آب خالص انتقال یافته تا تعادل غلظت بین هر دو ظرف برقرار گردد. اما اگر بین
این دو ظرف و در مسیر جریان آب یک غشاء قرار گیرد که فقط اجازه دهد مولکولهای آب از آن عبور کنند، یونهای نمک اجازه عبور نخواهند داشت. لذا برای برقراری تعادل در غلظت، آب خالص از ظرف شماره (۲) به ظرف شماره (۱) انتقال می‌یابد و این عمل تا آنجا ادامه می‌یابد که افزایش ارتفاع حاصله در ظرف آب نمک، فشار مضاعف ایجاد کرده و اجازه انتقال آب از ظرف شماره (۲) به ظرف شماره (۱) را ندهد. این فشار را فشار اسمزی می گویند و طبق قانون Vant Hoff تابعی است از غلظت نمک در هر دو ظرف غشاء.

انتخاب غشاء[

در سیستم اسمز معکوس غشاء مهمترین و حساسترین قسمت دستگاه می‌باشد. زیرا فشار عملیاتی مورد نیاز ارتباط مستقیم با ضخامت غشاء و قطر سوراخهای آن دارد. همچنین غشاء به علت تماس مداوم با مواد شیمیایی افزوده شده به آب، بایستی مقاوم بوده و با مواد بازدارنده و ضد رسوب گذار و زیست کشها (Biocides) واکنش ندهد.

عوامل مؤثر در مقایسه غشاءها عبارتند از:

  1. قطر سوراخ‌ها
  2. ضخامت
  3. مقاومت در مقابل مواد شیمیایی
  4. قیمت
  5. افت فشار
  6. شرکت سازنده

سعی می‌شود آب قبل از ورود به دستگاه اسمز معکوس، حتماً تصفیه مقدماتی گردد. ولی با این حال لازم است پیش از انتخاب غشاء عملیت پایلوتی صورت پذیرد. به علت کیفیت بسیار عالی آب خروجی از سیستم اسمز معکوس امروزه بیشتر صنایع از این روش، بجای بکارگیری سیتمهای تعویض یونی استفاده می‌کنند. زیرا مبادله کننده‌های یونی به علت مصرف زیاد مواد شیمیایی و رزین،  دارای هزینه راهبری و نگهداری زیادی می‌باشند.

Suppose two containers, one containing salt water (1) and the other containing pure water (2) by a pipe connected to each other and both have the same height as the water and have a plane. The balance of sodium and chloride ion concentration of water and salt, the salt ions in a molecular penetration of water into the container transferred to the concentration balance between the two is within reach. But if between the container and the water flow is a membrane that allows only water molecules to pass through it, not salt ions to pass through. Therefore, to balance out the concentration of pure water container (2) to the container (1) is transmitted and the operation will continue as far as the height of the container resulting in salt water, creating additional pressure to transfer water from the container numbers (2) to the container (1) does not. This pressure is called osmotic pressure and Vant Hoff law is a function of the salt concentration on both membrane container.

The membrane

The reverse osmosis membrane is the most important and most sensitive part of the device. Operating pressure required for direct contact with the membrane thickness and diameter of holes in it. The membranes due to constant exposure to chemicals added to the water, to be resistant and anti-fouling inhibitors and biocides (Biocides) not responding.

Factors in membranes include:

Hole diameter
Thickness
Resistance to chemicals
Price
pressure drop
Manufacturer
Try the water before it enters the reverse osmosis device, be sure to preliminary treatment. However, it is necessary to be done before the membrane pilot operations. Due to the excellent quality of the output water reverse osmosis systems industries nowadays this method, instead of using ion exchange systems are used. For ion exchangers due to the high consumption of chemicals and resin, and maintenance costs are high.

 Single water treatment, water purification single water, domestic water purifier, water single
Tags single water purification, water filtration water purifier single water water tek, single water system, water companies, single, single water filter, water purification price water tek, single water price, representing water purifier water tek, single water agency, One in Iranian water agency, water single