آب – ساختمان آب و خواص فیزیکی آب

ساختمان و خواص فیزیکی آب

ساختمان آب و خواص فیزیکی آب
ساختمان آب :
آب نتیجه ترکیب اکسیژن و هیدروژن طبیعی است . مولکول آن (H2O) دارای وزن مولکولی 18 است . مطالعه مناسب آب در واقع مطالعه ساختمان آب است که در پرتو آن بسیاری از خواص حیات بخش و مفید آب روشن خواهد شد . در ملکول آل دو اتم هیدروژن با اتم اکسیژن زاویه˚105 تشکیل می دهد و یک مولکول غیر متقارن را بوجود می آورد . آب در واقع مخلوطی از چندین وزن مولکولی می باشد , زیرا شامل ترکیبات متقابلی از ایزوتوپهای مختلف هیدروژن و اکسیژن است , لکن عملا” وزن مولکولی آب را 18 در نظر می گیرند .
انرژی تشکیل آب :
انرژی تشکیل استاندارد آب در 25 درجه سانتیگراد و فشار 1 اتمسفر برابر است با 317/68- کیلو کالری بر مول (kcal/mole) . واکنش تشکیل آب از اتمهای هیدروژن و اکسیژن گرمازاست و آب که محصول این واکنش است دارای انرژی بسیار کمتری نسبت به مواد اولیه است .

ابعاد آب :
زاویه های H–O–H , 105 درجه و ساختمان الکترونی آن تترا هیدرال است .
پلاریته آب :
ساختمان آب دارای توزیع غیر یکنواخت بار الکتریکی است و اکسیژن دارای بار جزئی منفی و هیدروژنها دارای بار جزئی مثبت هستند . این توزیع غیر یکنواخت بر اساس تشکیل پیوند هیدروژنه در آب می باشد.

خواص آب :
آب به علت داشتن پیوند هیدروژنه نسبت به ترکیبات مشابه با وزن مولکولی نزدیک به هم (SH2)دارای نقطه ذوب و نقطه جوش بالاتری است . ویژگیهای بی نظیر آب از نظر ظرفیت گرمایی , دانسیته , ویسکوزیته و کشش سطحی هم به این جهت می باشد .

Water building and physical properties of water
Water Building:
The result of the combination of oxygen and hydrogen is the natural water. Its molecule (H2O) has a molecular weight of 18. A proper study of water is a study of the building of water, in the light of which many of the vital and beneficial properties of water will be clear. In the molecule, two hydrogen atoms form an oxygen atom at 105 ° and create an asymmetric molecule. In fact, water is a mixture of several molecular weights, because it contains interconnected compounds of various isotopes of hydrogen and oxygen, but they actually consider the molecular weight of water 18.
Energy formation water:
The energy of forming a standard water at 25 ° C and 1 atmospheric pressure is 68.71 kg / mole (kcal / mol). The reaction of the water is from the atoms of hydrogen and the thermonuclear oxygen, and the water that the reaction produces is much less energy than the raw material.
Dimensions of water:
H-O-H angles are 105 degrees and its electron structure is tetrahedral.
Water Polarity:
The building has an unevenly distributed electric charge, and oxygen has a slight negative charge and hydrogen has a positive partial charge. This non-uniform distribution is based on the formation of a hydrogenated bond in water.

Water Properties:
Water has a melting point and boiling point due to hydrogenated bonding to similar compounds with close molecular weight (SH2). Unique features of water in terms of heat capacity, density, viscosity and surface tension are also.
Physical properties of water,
Physical Properties of Drinking Water,
Physical properties of water at various temperatures,
Physical properties of water,
Physical properties of distilled water,
Heavy water physical properties,
The physical properties of sea water,
Physical Properties of Water and Ice,
Physical properties of pure water,
Physical Properties of Oxygenated Water,
Physical and chemical properties of water,
Physical and chemical properties of oxygenated water,
Heavy water physical and chemical properties,
Chemical Properties of Distilled Water

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *