تصفیه آب

آّب شيرين كن خانگی watersafe Ro

کیفیت آب‌های مورد نیاز برای مصارف خاص به ندرت با ویژگی‌های طبیعی آن‌ها مطابقت دارد. آب آشامیدنی با ویژگی ذکر شده که بایستی سالم وتمیز باشد به طور طبیعی به مقدار کافی در دسترس نمی‌باشد. اکثر منابع آب از نظر کیفیت شیمیایی و بیولوژیکی برای شرب مناسب نیستند و قبل از مصرف احتیاج به یک سری عملیات دارند. چنین عملیاتی که به منظور متناسب سازی آب برای مصرف خاصش صورت می‌گیرد تصفیه نامیده می‌شود. تصفیه یا پالایش آب از نظر پزشکی و بهداشت اهمیت زیادی دارد. از بین منابع آب، آب‌های سطحی ناخالصی‌های بیشتری در بر دارند تا آب‌های زیرزمینی. پس این قبیل منابع احتیاج به بهسازی جدی دارند لیکن آب‌های زیرزمینی از نظر کیفیت میکروب شناختی برای حفظ سلامت، حداقل باید ضدعفونی شوند و شاید برخی از آن‌ها به خاطر داشتن پاره ای عناصر شیمیایی نظیر آهن و منگنز احتیاج به تصفیه بیشتری داشته باشند. بطور کلی عملیات بهسازی یا تصفیه آب به یکی از طرق زیر صورت می‌گیرد.

راه های بهسازی آب

بهسازی آب ممکن است به چند روش فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی یا بعضا ترکیبی از این روش‌ها انجام شود. در مجموع با در نظر گرفتن میزان مصرف و شرایط موجود، اغلب تصفیه آب از طرق زیر انجام می‌شود:

الف) جوشاندن در سطح خانوار و گروه های محدود جمعیتی

در این روش جوشاندن حدود 5 دقیقه آب علاوه بر از بین بردن زیستوارک‌های بیماری‌زا سختی آب نیز تا حدودی کاهش می‌یابد.

ب) انبار کردن آب

که برای اجتماعات کوچک و بزرگ قابل اجرا است. آب در منبع اصلی در مخازن طبیعی یا مصنوعی برای مدتی نگهداری می‌شود، جلوگیری از آلودگی بعدی بایستی مورد توجه باشد. انبار کردن آب به مقدار قابل ملاحظه ای ناخالصی‌های معلق آب را کاهش می‌دهد. این فرایند متابعت از روند طبیعی حذف آلودگی‌ها می‌باشد. ذخیره نمودن آب برای مدتی، از چند دیدگاه مورد تامل است.

1) از نظر فیزیکی، کاهش مواد معلق از طریق ته نشینی که مواد معلق موجود در آب در اثر قوه ثقل ته نشین می‌شوند، تجربه نشان می‌دهد در 24 ساعت اولیه حدود 90% ناخالصی‌های معلق ته نشین می‌گردند. در نتیجه فرایند تصفیه درمراحل بعدی آسان تر می‌شود.

2) از نظر شیمیایی، در مدت ذخیره سازی آب ممکن است برخی تغییرات شیمیایی و بیوشیمیایی روی دهد. بیکربنات‌ها تجزیه شده و تولید انیدریک کربنیک نمایند، گازهای سمی نظیر آمونیاک، هیدروژن، سولفوره و انیدرید کربنیک از آب خارج می‌شوند. مواد آلی موجود در آب خام در اثر فعالیت‌های میکروبی به کمک اکسیژن محلول در آب تجزیه و تثبیت می‌شوند و در نتیجه، مواد آلی فساد پذیر، به مواد معدنی تبدیل می‌گردند.

3) از نظر زیست شناختی، موجودات زنده بیماریزای موجود در آب خام در اثر عوامل مختلف رو به کاهش گذاشته و شمار قابل توجهی از آن‌ها نابود می‌شوند. تجربه نشان می‌دهد با انبار کردن آب رودخانه در مدت 7ـ5 روز اول تا 90% میکروب‌ها کاهش می‌یابند و این یکی از مزایای ذخیره کردن آب است. مدت نگهداری بهینه آب 14ـ10 روز است لیکن از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست ضمنا احتمال رشد جلبک‌ها و تغییر کیفیت فیزیکی آب وجود دارد.

ج) پالایش آب

معمولا در سطح وسیع تر از مصرف خانوار، یعنی اجتماعات کوچک و بزرگ در صورتی که منابع آب سطحی باشد پس از انبار کردن پالایش می‌شود. پالایش آب دومین مرحله بهسازی آب و در واقع مهم ترین مرحله آن است زیرا اکثر قریب به اتفاق میکروب‌ها (99%ـ98%) در مرحله پالایش از بین می‌روند و دیگر ناخالصی‌ها معلق و احیانا بینابین از آب گرفته می‌شود.

پالایش آب آشامیدنی از طریق دو نوع پالایه یا صافی انجام می‌شود یکی پالایه شنی کند و دیگری پالایه شنی تند یا مکانیکی است.

Water quality requirements of specific applications rarely corresponded with their natural characteristics. Vtmyz safe drinking water should be the feature is normally not available in sufficient quantity. Most chemical and biological water quality and not suitable for drinking before taking a series of actions are needed. Such operations are being refined to suit his special use of water is called. Medical treatment or remediation of great importance. Out of the water, surface water and groundwater are the more impurities. Generally, treatment or rehabilitation of water treatment is done in the following ways.
Improvement of water
Water may be a way of improving the physical, chemical, biological, or some combination of these methods is done. In addition to considering the use of existing conditions, most water is done through the following:
A) boiling at household level and limited groups of the population
The addition of boiling water for about 5 minutes to destroy pathogenic Zystvark·hay water hardness is somewhat reduced.
B) storing water
Is applicable to both large and small communities. The main source of natural or artificial water reservoirs are kept for some time, should be considered to prevent future infections. Storing water for a considerable amount of impurities suspended in water decreases. This process will follow the normal procedure is to remove contaminants. Store water for a while, from the perspective of a pause.
1) physically, reducing suspended solids by settling of suspended solids in the water are precipitated by the force of gravity, experience shows that in the first 24 hours, about 90% of suspended impurities are deposited in. Thus avoids refining process is easier.
2) chemically, during storage may be some chemical and biochemical changes occur. Bicarbonate decomposes the carbonic anhydride production, toxic gases such as ammonia, hydrogen sulfide and carbonic anhydride are removed from the water. Organic matter in raw water by microbial activity by analysis of dissolved oxygen in water and are stabilized and therefore corruptible organic materials, inorganic materials are converted.
3) the biological, pathogenic organisms in raw water has been declining as a result of various factors, and a considerable number of them are destroyed. Experience shows that by storing water during the first 75 days up to a 90% decrease germs and this is one of the benefits of saving water. The optimal duration of water a day, but 1410 is also the possibility of economical growth of algae and the physical quality of water.
C) remediation
Usually the larger the household, the large and small communities if surface water is then refined the store. Water filtration, water sanitation and the second stage is the most important step because the majority of microbes (99% to 98%) and other impurities suspended in the refining process vanish and facultative probably taken from the water.
Drinking water filtration is done through two filters, one Palayeh Palayeh or sharp sand or gravel, and other mechanical Palayeh.

Hayzhnyk water treatment, water purification Safe water, water purification Water Pure Water Purifier soft water, water purification system water tek, Water Purifier soft water, water purification system water tek, home water purifier soft water, water purification water tek price the price of water purification soft water, water purification price water tek, the price of domestic water purification soft water, domestic water price water tek, water Purifier price soft water, water purification unit price of water tek