نمکهای محلول در آب دریا

RO خانگی aqualife

آب دریا به قدری شور است که قابل خوردن و زراعت نیست. علت این شوری ، وجود نمکهای مختلف به خصوص نمک طعام می‌باشد. اقیانوس شاید تنها جایی باشد که بتوان تمام عناصر را در آنجا یکجا پیدا کرد. از عناصر ساده بیش از شصت نوع آن در آب اقیانوس شناخته شده و احتمال وجود بقیه چندان بعید به نظر نمی‌رسد. مقدار بعضی از عناصر در آب دریا ، به قدری ناچیز است که بطور مستقیم تشخیص داده نمی‌شود، ولی وجود آنها در اندام جانوران دریا ثابت شده است. وزن کل املاح موجود در آب اقیانوسها را حدود تن برآورد کرده‌اند. این املاح می‌تواند تمام سطح کره زمین را به ضخامت 45 متر بپوشاند و اگر فقط روی قاره‌ها قرار گیرد، ضخامت آن به 153 متر خواهد رسید.

کلرور سدیم به تنهایی 77 درصد املاح آب اقیانوس را تشکیل می‌دهد. بنابراین اقیانوسها را می‌توان مخازن عظیم نمک به حساب آورد. مهمترین ویژگی آب اقیانوس داشتن ترکیب ثابت است. یعنی با وجود اینکه درجه شوری برحسب زمان و مکان تغییر می‌کند، مقدار نسبی عناصر اصلی تقریبا ثابت می‌ماند. املاح و عناصر دیگری در آب اقیانوس وجود دارد که مقدار نسبی آنها در آب ثابت نیست. مهمترین آنها فسفاتها ، نیتراتها ، نیتریتها ، سیلیکاتها ، مس ، آهن، روی و منگنز است. این املاح را که به مصرف تغذیه پلانکتونها می‌رسد، املاح تغذیه‌ای می‌گویند. آب یک حلال جهانی است به این معنی که می تواند با ساختار مولکولی اش بسیاری از مواد دیگر را در خود حل کند. علت شوری آب به این خاطر است که بسیاری از ترکیبات متفاوتی که از روی سطح زمین شسته می شوند در آب حل شده و جزیی از آب می شوند. در قرون اولیه چرخه آب ، تنها آب شیرین را تبخیر می کرد و آنچه از این تبخیر باقی می ماند نمک است اصطلاح «محلول» به معنی سسیستمی است که در آن یک یا دو ماده به طور یکسان و یکنواخت با یکدیگر مخلوط یا در ماده ای دیگر حل می شود . یک محلول دو جزء دارد: یک حلال و یک حل شونده . حل شونده مادّه ای ست که حل می شود. حلال ماده ای است که کارحل شدن را انجام میدهد. یک حلال بعلاوه یک حل شونده یک محلول بدست می دهد.آب یک حلال جهانی است به عبارت دیگر بسیاری از مواد دیگر می توانند در آب حل شوند. آب دریا نمونه خوبی است، شامل تعداد زیادی یون های محلول مانند سدیم ، کلر، برم ، کلسیم، کربن… است. آب دریا در ابتدا شیرین است اما هنگامی که باران می بارد این آب باعث فرسایش زمین می شود، کانی ها قسمتی از آب می شود و سپس این کانی ها جزء و قسمتی از آب دریا می شوند. آب شور نه آلوده و نه کثیف است، بلکه محلولی تمیز است مگر اینکه توسط بشر یا طبیعت آلوده شود.

Sea water is too salty to eat and not agriculture. The salinity due to the presence of salts, especially sodium chloride. Ocean perhaps the only place where you can find all the elements together there. Over sixty kinds of simple elements known in the ocean and the possibility does not seem so unlikely. The number of elements in seawater, so meager that is not directly detected, but their existence has been proved in the organs of sea animals. The total weight of salt in ocean water have been estimated. These salts can cover the entire Earth’s surface to a thickness of 45 m and if the only place on the continent, its thickness will be 153 meters.
Sodium chloride alone constitute 77% of the salt water ocean. The ocean is a huge reservoir of salt can be taken into account. The most important feature of ocean water composition is fixed. Although the salinity varies according to time and place, the relative amount of the original elements remain almost constant. Minerals and other elements of the relative amount of water in the ocean is not constant. Most notably phosphates, nitrates, nitrites, silicates, copper, iron, zinc and manganese. The salts of the plankton that feed intake, nutritional mineral say. Water is a universal solvent, which means that its molecular structure can be solved in many other materials. This is due to salt water Many different combinations of the Earth’s surface can be washed in water and become a part of the water. Others are resolved. A solution has two components: a solvent and a solute. Matter in which the solute is dissolved. Karhl solvent that is being done. An addition of a solute in a solvent solution is obtained Dhd.b a universal solvent, in other words, many other materials can be dissolved in water. Sea water is a good example, contains many dissolved ions such as sodium, chlorine, bromine, calcium, carbon, etc. Salt water is not contaminated or dirty, but unless cleaning fluids contaminated by man or nature.

Water purification sure, Water Aqua Life, Elijah water, ocean water, salt water, fresh water, desalination, sea salts, minerals, nutritional, mineral water, huge tanks of salt, salts dissolved in seawater, water features sea, sodium chloride