دی اریتور و مزایای استفاده از آن

دی اریتور

اکثر صنایع تولیدی به تناسب تولیدات خط از واحدهای مختلفی استفاده می کنند که عبارتند از دیگ های بخار –سیستم های حرارتی و برودتی و … لذا کیفیت و کمیت آب ورودی به سیستم باید دارای کیفیت قابل قبولی از لحاظ فیزیکی و شیمیایی باشد. یکی از این دستگاه ها که در تنظیم کیفیت و کمیت آب ورودی به سیستم های فوق بکار می رود دی اریتور نام دارد که به سیستم های حذف کننده گازهای محلول (خصوصا اکسیژن) از آب شناخته می شود.

از مهمترین مزایای استفاده از دی اریتور عبارتند از:

1) جلوگیری از خوردگی در سیستم

2) عدم ایجاد رسوبات ناشی از انجام واکنش های شیمیایی

فرایندهای مورد استفاده برای تصفیه شامل فرآیند بیولوژیکی با هوادهی گسترده لجن فعال  EAAS (Extended Aeration Activated Sludge) ، فرآیند بیولوژیکی با رشد چسبیده IFAS (Integrated Fixed Activated Sludge)  می باشند

از مزایای پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی می توان به :

– قابلیت ارتقاء

– قابل حمل بودن

– کم جا بودن ( به دلیل طراحی خاص و ویژه)

– عدم ایجاد بو

– مصرف انرژی پایین

– شکل ظاهری مناسب

The main advantages of the deaerator are:
1) prevent corrosion in the system
2) lack of chemical residues.
Processes used for treatment, including biological process with extended aeration activated sludge EAAS (Extended Aeration Activated Sludge), attached growth biological process with IFAS (Integrated Fixed Activated Sludge) are
Health Benefits of wastewater treatment packages include:
– Ability to upgrade
– Portability
– Here is low (due to special design)
– Lack of smell
– Low power consumption
– Looks good

Reverse osmosis, water puri water, sewage water treatment Chapter Yazd, domestic sewage, industrial waste water treatment, wastewater treatment, hotel, aerobic wastewater treatment, wastewater treatment, Yazd, wastewater treatment, treatment of domestic sewage, treatment sewage, waste water treatment, municipal wastewater treatment, wastewater treatment systems, wastewater treatment process