مصارف صنعتی رزین های آکریلیک گرما سخت

رزين

به دنبال پیشرفت تولید محصولات پلیمری اکریلیکی، دسته جدیدی از رزین های اکریلیکی به بازار معرفی شدند که دارای خصوصیات جدیدی از جمله سخت شدن و تشکیل فیلم به وسیله گرما و خواص فیزیکی و شیمیایی بالا برای مصارف صنعتی چه در داخل و در شرایط خارجی بودند. از جمله خواص بسیار مهم آن ها می توان به مقاومت های شیمیایی و نوری، در صد جامد بالاتر در زمان بعد از اعمال، سختی و خواص سطحی اشاره کرد. علاوه بر این با انتخاب مناسب منومرهای مصرفی در زنجیره اصلی و توجه به دانسیته شبکه ای شدن می توان به زمینه وسیعی از مصارف این دسته از رزین های اکریلیک دست یافت. به همین دلیل رزین های اکریلیک گرما سخت جایگزین سیستم های کو ره ای الکید آمین گردیدند و مصرف عمده ای در تولید پوششهای کوره ای اتومبیلی و لوازم خانگی، پوششهای مارپیچی و پوشش فلزات پیدا کردند.

تاکریل TR-1388

رزین اکریلیک پایه حلالی گرماسخت دارای گروه های فعال هیدروکسیل می باشد که جهت تولید رنگ های کوره ای طراحی شده است.

تاکریل TR-706XB

رزین اکریلیک پایه حلالی گرماسخت از نوع آکریل آمید با قابلیت های کاربردی برتر جهت تولید رنگ های کوره ای می باشد.

تاکریل TR-704UBZ

رزین اکریلیک پایه حلالی گرماسخت از نوع آکریل آمید که جهت تولید پوشش های کوره ای ظروف بسته بندی فلزی طراحی و ساخته شده است.

تاکریل TR-704XB

رزین اکریلیک پایه حلالی گرماسخت از نوع آکریل امید می باشد که به عنوان رزین رنگ های کوره ای لوازم خانگی فلزی طراحی و ساخته شده است.

تاکریل TR-120

رزین اکریلیک پایه حلالی گرماسخت دارای گروه های فعال کربوکسیل جهت ایجاد پیوند عرضی با گروه های فعال هیدروکسیل و اپوکسید در تولید رنگ های کوره ای

Among the properties that can be very important to resist chemical and light, solid percent higher in after the hardness and surface properties noted. For this reason, heat-cured acrylic alkyd alternative systems of Amen Ra were small and mainly in the production of car and household oven coatings, coatings and coating of metals found spiral.

Takryl TR-1388

Thermosetting acrylic resin has hydroxyl groups on which the furnace is designed to produce colors.
Takryl TR-706XB

Acrylic resin thermoset of acrylamide with superior functional furnace is used to produce colors.

Takryl TR-704UBZ

Thermosetting acrylic resin coating furnace for the production of acrylamide that metal packaging has been designed and built.

Takryl TR-704XB

Thermosetting acrylic resin type is acrylamide as resin paints furnace steel appliances are designed and built.

Takryl TR-120

LIVE thermoset acrylic resin containing hydroxyl and carboxyl To create a live link cross with Epoxides furnace to produce colors

Industrial and semi-industrial water treatment system, Resin, resin filter water treatment system for home and industrial revival, resuscitation resin cationic, anionic resin restoration, revival of resins, resin recovery cationic resin Prvlayt, British Prvlayt resin, cationic resin Prvlayt, Price Resins, price resins, epoxy resin prices, the price of artificial stone resin, liquid resin prices, the price Prvlayt resin, polyester resin prices