دبی جریان بهینه در فیلترهای شنی تحت فشار (سرعت)

دبی جریان بهینه در فیلترهای شنی تحت فشار

برای بیشتر شدن اثر فیلتر ، باید مطمئن شد آب در دبی بهینه خود میباشد. مهم ترین یافته ها از تست ها نشان میدهد که سرعت بالای جریان روی فیلتراسیون و زمان لازم برای جمع کردن آلودگی ها تاثیر دارد . سرعت بالای جریان، سبب کوتاه تر شدن زمان فیلتراسیون گشته و تصفیه را سخت تر میکند. “سرعت بالا” به معنی سرعتی بیش از حد معین در لوله می باشد .مثلا سرعت  fps10 سرعت بالایی است .این مقدار حدودا gpm 70 در لوله PVC 1 اینچی و   10 gpm برای لوله PVC 2 اینچی مطلوب میباشد .برخی از مهندسین ادعا میکنند ، سرعت بالاتر، تصفیه بهتر .ولی این چیزی مغایر با آن است که در عمل اتفاق می افتد. اگر شما در یک فیلتر جریان سریع آب را عبور دهید عملا فیلتر فرصت گرفتن میکروب ها و باکتری ها را نخواهد داشت. مشکل سرعت بالا این است که شما فقط جریان را از درون فیلتر میرانید بدون اینکه عمل خاصی روی آب انجام شود .

اثرات منفی جریان با سرعت بالا :

1  . سرعت جریان بالا باعث میشود ذرات آلوده عمیق تر از آنچه که سیستم طراحی شده در شن فرو روند، در نتیجه نیاز به پس شویی بیشتری دارد تا آلودگی را خارج کند و این باعث هدر رفتن وقت و انرژی می شود .

2  . در بعضی موارد سرعت بالای جریان باعث می شود که ذرات آلوده کاملا در شن فرو رفته و دوباره وارد استخر گردند. وقتی این اتفاق می افتد تصفیه ناقص خواهد بود و یا هیچ تصفیه ای صورت نمی گیرد . جریان های سرعت بالا همچنین باعث فرسودگی شن و ماسه خواهند شد و زبری سطحشان را کم می کنند. در نتیجه شن ها باید سریعتر عوض شوند .برای بهترین نتیجه ، سرعت جریان آب را تا حد ممکن پایین نگه دارید. پمپ های دور متغیر جدید راندمان خوبی برای ایجاد جریان در سیستم دارند. با افزایش نرخ های انرژی، این پمپ ها امروزه رایج شده اند و به شما این  امکان را می دهند تا با فشار یک دکمه جریان را کنترل کنید.

محاسبه ظرفیت فیلتر شنی

برای بدست آوردن ظرفیت فیلترهای شنی بدین صورت عمل می‌کنیم : با در دست داشتن دبی آب جهت تصفیه و سرعت فیلتراسیون مورد نیاز مساحت فیلتر شنی را محاسبه می کنیم

Q=AV

A(m2)= Q(lps)/V(lps/m2)

D(m)=1.13√A(m2)

با عدد قطر بدست آمده وارد کاتالوگ شده مدل مناسب فیلتر شنی را انتخاب می کنیم.

For most of the filter effect, be sure the water is at its optimum rate. The most important findings from the tests indicate that the current high rate of filtration and pollution affect the time it takes to collect. High-speed flow, shorter lead times and filtration treatment was difficult. “High speed” means the pipe is too fast given the speed fps10 eg high speed. This is about 10 gpm gpm 70 in the pipe and PVC 1-inch PVC 2-inch pipe is good for Some engineers claim, faster, better treatment. But this is contrary to what happens in practice. If you have a fast flow of water pass filter actually filters will have the opportunity to germs and bacteria. High Speed ​​problem is that you just flow through the filter Myranyd without a special operation carried out on the water.

The negative effects of the high-speed:

 1. High flow rate causes the contaminated particles deeper
Of what the system is designed down to the sand,
As a result, require more cleaning up the pollution out and wasting time and energy to this cause.

2. In some cases, the speed of the particles can infect and re-enter the pool are fully submerged in the sand. When this happens it will be incomplete treatment or no treatment has failed. High-speed flow of sand erosion will also reduce surface roughness is. As a result, the sand should be changed immediately. For best results, hold down rate of water flow as much as possible. New variable speed pumps to create the good performance of the system. With the increase in energy prices, the pumps are common today and allow you to push a button to control the flow.

 Calculation sand filter capacity

As such, we work to get the filter capacity: With water flow for water treatment and filtration speed needed to calculate the area of ​​sand filter

Q = AV

A (m2) = Q (lps) / V (lps / m2)

D (m) = 1.13√A (m2)

Enter the catalog number obtained diameter sand filter choose the right model.

Softeners, sand filtration tanks, chlorination by buying Shny, filter sand filter, sand filter system, filtering the sand, the sand filter, the filter Tmn, aquarium sand, the sand filter to the aquarium, sand filter under vacuum, filter the sand What, rapid sand filter sand filter water treatment Astkhr,, gravity sand filter, sand filter, household sand filter temperature equipment, the price of the sand filter