مهمترین فراورده های جنبی گندزدایی

مهمترین فراورده های جنبی گندزدایی آبهای سطحی و زیرزمینی باغ ازن ، آلدئیدهای آلیفاتیکی یا وزن مولکولی کم بویژه فرمالدیید استالدیید ، گلوکسال دیالدییه می باشد. پرواکسید هیدروژن و پرواکسیدهای آلی نیز در تصفیه خانه هایی که ازازن استفاده میشود ، دیده شده اند. این مواد توسط صافی های دارای توده های زیستی فعال ، قابل زدایش می باشند. درآبهای خام برومید در یک چرخ پیچیده با ازن ترکیب می شود که در نتیجه فراوردهای نهایی نظیر برومید آلی و برومات معدنی را بوجود می آورد. ادامه خواندن “مهمترین فراورده های جنبی گندزدایی”

دستگاه های تصفیه آب خانگی چه فرقی با هم دارند

بطور کلی دستگاه های تصفیه آب خانگی به دو دسته تقسیم می شوند

1- دستگاه تصفیه آب با سیستم فیلتراسیون ساده.
2- دستگاه تصفیه آب با سیستم اسمز معکوس (RO). ادامه خواندن “دستگاه های تصفیه آب خانگی چه فرقی با هم دارند”

تولید نیترات

مواد آلی که بوسیله آب حمل می‌شوند، بتدریج که در زمین نفوذ می‌کنند، در اثر کاهش و اکسایش پی در پی متلاشی می‌شوند. مجموع پدیده‌هایی که طی آنها مواد آلی اولیه به نیترات‌های حل پذیر و مستقیما قابل جذب برای گیاه تبدیل می‌شوند، تولید نیترات است. نقش تفکیک مولکول آلبومینوئید مربوط به میکروب‌های هوازی و ناهوازی‌ ای است که در خاک ، زندگی و در اولین مرحله این مولکول را به سوی تبدیل به نمکهای آمونیاکی هدایت می‌کنند. ادامه خواندن “تولید نیترات”

اندازه گیری اشعه فرابنفش

اساس اندازه گیری اشعه فرابنفش متکی به خواص فیزیکی و شیمیایی آن است. وسایلی که برای اندازه گیری اشعه فرابنفش وجود دارد، اکتی نومتر (Actinometer) نامیده می‌شود و به سه دسته تقسیم می‌شود:

پیل ترموالکتریک : جسمی را که کلیه اشعه را جذب می‌کند، در معرض تابش اشعه قرار داده و حرارت حاصله را اندازه گیری می‌کنند. ادامه خواندن “اندازه گیری اشعه فرابنفش”